Keravan Kameraseura r.y.:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keravan Kameraseura r.y. ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki.

2. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi johtokunnan jäsentä joista ainakin toinen on puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

3. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta vapaa-ajan harrastelijavalokuvaukseen sen kaikissa muodoissa.

Yhdistys työskentelee tämän päämäärän hyväksi järjestämällä kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä, valokuvanäyttelyitä, valokuvakilpailuja, valokuvausretkeilyä, kurssimuotoisia käytännön harjoituksia sekä pitämällä yllä valokuvauslaboratoriota ja järjestämällä muuta samantapaista valokuvaukseen liittyvää toimintaa.

4. Varojen hankkiminen ja omaisuus

Yhdistys voi jäsenmaksujen lisäksi hankkia tuloja perimällä maksuja toimeenpanemista valokuvanäyttelyistä, esityksistä ja retkeilyistä, luovuttamalla kuvia joihin seuralla on oikeudet ja järjestämällä arpajaisia sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja avustuksia.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

5. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla yksityinen henkilö sekä kannattavana jäsenenä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy nämä säännöt ja yhdistyksen toiminnan.

Jäseneksi liittymisen hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun jonka suuruus määrätään erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksulta. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla on tukenut yhdistyksen toimintaa, ja jota yhdistys haluaa tällä toimenpiteellä erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan johtokunnan yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään 3/4 äänestäneistä jäsenistä esitystä kannattaa.

Yhdistyksen jäsen katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi hänen jättäessään jäsenmaksunsa maksamatta.

6. Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta johon kuuluu
puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, viisi (5) varsinaista jäsentä sekä lisäksi kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä voi kutsua muitakin jäseniä joihinkin tarpeellisiksi katsomiinsa tehtäviin.

Johtokunta kokoontuu kun puheenjohtaja tai kaksi sen jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja kutsuu varajäsenen kokoukseen mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä vuosikokousta lukuunottamatta yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa. Puheenjohtaja valvoo sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten noudattamista. Puheenjohtajan ollessa poissa hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja, ja jos hänkin on poissa, valitaan tilapäinen puheenjohtaja.

Sihteeri pitää johtokunnan ja yhdistyksen kokouksissa pöytäkirjaa, hoitaa kirjeenvaihdon ja pitää huolen yhdistyksen arkistosta sekä kirjallisuudesta.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta ja rahavaroja lainmukaisella kirjanpidolla, pitää jäsenluetteloa, sekä pitää omaisuudesta kirjanpitoon liittyvää luetteloa. Rahastonhoitaja huolehtii myös välineistön lainaamisesta yhdistyksen jäsenille pitämällä tästä lainaustoiminnasta asiamukaista luetteloa ja valvontaa.

7. Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen viikkoa ennen ilmoitettua vuosikokousta.

8. Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotukset yhdistyksen johtokunta saattaa jäsenten tietoon kirjeellä, sähköpostilla, ilmoittamalla paikkakunnan lehdessä tai yhdistyksen internet-sivuilla. Kutsut yhdistyksen vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä tai julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, muihin kokouksiin viikkoa ennen kokousta.

9. Äänestäminen

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laissa tai säännöissä ei ole toisin määrätty.

Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

10. Vuosikokous

Ennen helmikuun päättymistä pidetään yhdistyksen vuosikokous jossa tulee käsitellä seuraavat asiat:

- esitetään toiminta- ja tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta
- luetaan tilintarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään tili- ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
- päätetään jäsenmaksujen suuruudesta alkaneelle toimintavuodella
- käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma
- käsitellään talousarvio
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja
- valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 11§:n ja yhdistys lain määräykset.

 

11. Kokouksissa käsiteltävät asiat

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsenet haluavat jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehtäköön siitä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, jotta johtokunta ehtii antaa siitä lausuntonsa.

12. Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa erityisesti mainittu, ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä.

13. Purkaminen

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi sillä tavoin, kun purkamista päätettäessä tarkemmin määrätään.

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoonkutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä kannattaa.

14. Muut asiat

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.